xxxxxxxxxxxxxxxxxx

STATUT
UCZNIOWSKIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO KORZENNA

Rozdział l
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

Par. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY" zwane dalej „Klubem".

Par. 2.

Terenem działania Klubu jest obszar GMINA KORZENNA a siedzibą gmina KORZENNA.

Par. 3.

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

Par. 4.

l. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

Par. 5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Par. 6.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

Par. 7.

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać biuletyny i komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Rozdział 2 

Cele i środki działania

Par. 8.

l. Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży dorosłej na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
               2.  Klub realizuje swoje cele poprzez:
1/ współdziałanie z sportowymi państwowymi, samorządowymi i związkowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2/ uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3/ organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
4/ prowadzenie działalności szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży,
5/ sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
6/ udzielanie pomocy wyróżniającym się zawodnikom w formie świadczeń materialnych, takich jak n. p. stypendia sportowe, dożywianie.

Par. 9.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

Par. 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ uczestników,
3/ honorowych,
4/ wspierających.

Par.11.

l. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
              2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. l.
              3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu
              4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. l. Członkowie wspierający działają poprzez swoich przedstawicieli.

 

Par. 12.

l. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1/ wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
2/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
4/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
5/ nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską
              2. Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
              3. Członkowie honorowi mają wszelki prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
             4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

Par. 13.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:
l. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
3. stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4. udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub,
5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.

Par. 14.

l. Członkowstwo ustaje w przypadku
1/ wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
2/ rozwiązanie się stowarzyszenia,
3/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
               2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez mego nie zawinionych może być pozbawiony członkowstwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
               3 Członek Klubu może być zawieszę w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.  
               4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i  działalności szkoleniowej Klubu.
              5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

  

Rozdział 4
Władze Klubu

Par. 15.

Władzami Klubu są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

Par. 16.

Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

Par. 17.

 l .Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
               2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwal o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,
7/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
8/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
9/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

Par. 18.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2/ z głosem doradczym - członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.

Par. 19.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej Vi ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

Par. 20.

l. Walne Zebranie Członków zwołuję Zarząd Klubu.
              2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
l / uchwały Zarządu,

2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
               4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Par. 21.

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

Par. 22.

Zarząd składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków

Par. 23.

Do kompetencji Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie uchwal, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3/ kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, 5/ uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu

Par. 24.

l. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
               2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
               3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
               4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Par. 25.

l. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
              2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
              3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

Par. 26.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
               2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
               3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
               4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
               5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

Par. 27.

l. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
              2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji i nie może przekroczyć  l/ 3 liczby członków pochodzących z wyboru.
              3. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru ze swego składu nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

Par. 28.

l. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz klubu składają się
        1/ składki roczne członków Klubu,
        2/ wpływy z zawodów organizowanych przez Klub,
        3/ darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Klubu

Par. 29.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa lub sekretarza lub skarbnika.

 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

Par. 30.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

Par. 31.

 l. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
               2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu
              3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.